Portfolios > The Road to the Black Sea

Staking mining claims, Denio, Nevada

Denio, Nevada
Denio, Nevada
1982