Portfolios > End of Memories: Should I Smile?

Finnish Apostolic Lutheran Church, Savo, South Dakota